• Gratis levering vanaf 25

Privacy en Cookies

Laatst gewijzigd op 19/11/2018

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Meer weten over cookies

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Wat is het doel van ons privacybeleid?

Ons bedrijf, Dr Pierre Ricaud, wil u graag herinneren aan zijn inzet om het vertrouwen dat u in hem stelt te respecteren en om de in Frankrijk en de Europese Unie geldende voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens toe te passen.
Dit privacybeleid legt uit onder welke omstandigheden Dr Pierre Ricaud, voor zover hij verantwoordelijk is voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Het is een aanvulling op de informatie die verschaft wordt wanneer u uw gegevens in onze formulieren invult. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een klantenaccount op een van onze websites.
Dit beleid is van toepassing op gegevens die per post of telefoon worden verzameld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice en wanneer u onze websites gebruikt. Dit zijn regels die betrekking hebben op de persoonlijke gegevens van al onze klanten en bezoekers, ongeacht het kanaal waarmee deze gegevens verzameld zijn.
Het is toegankelijk voor iedereen en te allen tijde via ricaud.com/nl-be/.
Wij nodigen u uit het beleid aandachtig te lezen en het regelmatig te raadplegen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Onderstaande categorieën van persoonlijke gegevens zouden door ons verwerkt kunnen worden:
- Gegevens met betrekking tot uw identiteit: aanhef, achternaam, voornaam, adres, geboortedatum ...
- Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres ...
- Financiële gegevens: informatie met betrekking tot betaalmiddelen ...
- Commerciële gegevens: klantnummer, koopgeschiedenis, informatie gerelateerd aan uw klantenaccount, meningen over onze producten, klantensegment ...
- Welzijnsgegevens: de neigingen van de huid, huidgevoeligheid, diagnostische resultaten
- Technische gegevens: verbindingsgegevens, browsegeschiedenis, login en wachtwoord ...

Deze gegevens zijn afhankelijk van uw interacties met ons bedrijf: een klantenaccount op een van onze websites aanmaken, per post of online bestellen, een abonnement op de nieuwsbrief, de klantenservice contacteren... en uw gebruik van onze diensten en onze websites.

Op het moment van de inzameling van uw gegevens wordt er gemeld of de informatie die gevraagd wordt verplicht of optioneel is. Als u gegevens die als verplicht worden vermeld niet invult, kunnen we uw verzoek niet voltooien. Een afleveradres is bijvoorbeeld noodzakelijk om uw bestelling af te leveren.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Voor elke behandeling verzamelen en gebruiken we alleen de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor dat doel.
- Voor elke behandeling verzamelen en gebruiken we alleen de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor dat doel.
- Wij gebruiken uw gegevens ook voor doeleinden die onze legitieme belangen behartigen, echter zonder uw rechten en belangen te schenden en altijd met uw uitdrukkelijke toestemming indien noodzakelijk: De klantrelatie beheren en verbeteren, uw ervaring bij het gebruik van onze internetsites verbeteren, direct marketing activiteiten implementeren en aanbiedingen tonen die bij uw behoeften passen, mededelingen en commerciële aanbiedingen versturen, publicitaire spelletjes en wedstrijden mogelijk maken, statistische analyses uitvoeren, tevredenheidsenquêtes uitvoeren, het beheer en de publicatie van klantbeoordelingen van onze producten verzorgen, misbruik en fraude voorkomen, nieuwe diensten of wijzigingen aan onze sites bekend maken.
- Uw gegevens worden ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen.  
De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens hangt af van het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

De ontvangers van de persoonlijke gegevens zijn, voor de hierboven vermelde doeleinden: het naar behoren gemachtigde personeel van Dr Pierre Ricaud, zijn dienstverleners, partners en onderaannemers.
De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, of om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe zorgen we voor de beveiliging van uw gegevens?

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, onopzettelijke vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Worden uw gegevens buiten de EU verwerkt?

De mogelijkheid bestaat dat wij uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Unie. In een dergelijk geval letten wij erop dat de uitgevoerde behandelingen voldoen aan het niveau van bescherming van persoonlijke gegevens dat vereist is door de regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, hebt u verschillende rechten die u op elk moment kunt uitoefenen:


U hebt recht op inzage, recht op rectificatie, recht op verwijdering van gegevens die betrekking hebben op u, evenals het recht om de gegevens, die u hebt verstrekt, over te dragen.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om legitieme redenen of om de beperking van deze behandelingen aan te vragen.
U hebt ook het recht om te allen tijde en zonder reden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, evenals tegen profilering wanneer dit voor hetzelfde doel wordt gedaan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u een brief schrijven naar onze klantenservice op het volgende adres: Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Rue du Follet 50, 7512 DOORNIK of een e-mail naar contactenbn@ricaud.com onder vermelding van uw naam, voornaam, adres en indien mogelijk klantnummer en met bijvoeging van een identiteitsbewijs (kopie van voor- en achterzijde, zodat de identiteit van de aanvrager gecontroleerd kan worden).
We zullen binnen een maand na ontvangst van uw volledige aanvraag op uw verzoek reageren. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn.
Groupe Rocher, waar ons bedrijf toe behoort, heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, wiens opdracht het is de toepassing van de regels en de naleving van het beleid dat hier omschreven is te handhaven.
Vragen en opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u richten aan onze klantenservice, t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming, via het e-mailadres: contactenbn@ricaud.com of per post: Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Rue du Follet 50, 7512 DOORNIK.
Wij doen er alles aan om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te respecteren. Desalniettemin, is er de mogelijkheid om een aanvraag om herroeping te doen als u vindt dat deze rechten niet worden gerespecteerd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe gebruiken wij cookies?

Om meer te weten te komen over hoe wij omgaan met uw browsegegevens, nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid hier te lezen.

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid?

Ons beleid is beschikbaar op onze website en kan door iedereen geraadpleegd worden. Het beleid is toepasbaar op iedere vorm van relatie die Dr Pierre Ricaud onderhoudt met de consument, via internet, e-mail, telefoon. Dit beleid kan door ons worden bijgewerkt indien noodzakelijk.

Meer weten over cookies

Deze rubriek is gewijd aan ons beleid betreffende de bescherming van privacy. Zij geeft u informatie over de oorsprong en het gebruik van verwerkte navigatiegegevens naar aanleiding van uw toegang tot deze Site via een van onze advertenties. Deze rubriek geeft u eveneens informatie over uw rechten. Dit beleid is dus belangrijk voor u, aangezien u een positieve en goede ervaring wilt hebben met onze aanbiedingen en services. Dit beleid is belangrijk voor ons, omdat wij u een zo juist en volledig mogelijk antwoord willen geven op uw vragen over het gebruik van uw navigatiegegevens die wij hebben ontvangen via onze advertenties en omdat wij zoveel mogelijk rekening willen houden met uw wensen.
Wij kunnen wellicht advertentieruimtes kopen, rechtstreeks of door tussenkomst van onze providers (communicatie adviesbureaus) om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten op websites/apps van derden door middel van advertenties (teksten, grafische beelden, animaties, video’s, enz.) die worden verspreid door deze websites/apps.
Tijdens het bekijken van onze website en tijdens de weergave van onze advertenties, kunnen gegevens die betrekking hebben tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) in de bestanden "Cookies" van uw apparaat worden opgeslagen, onder voorbehoud van de keuzes die u hebt gemaakt aangaande Cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

Waarvoor dienen de op deze site gestuurde cookies?

Alleen de verstuurder van een cookie kan de hierop aanwezige informatie lezen of wijzigen.

De Cookies die wij op onze site versturen

Als u onze Site bezoekt, kunnen wij, onder voorbehoud van uw keuzes, verschillende cookies op uw apparaat installeren waardoor wij de browser van uw apparaat herkennen gedurende de looptijd van de betreffende cookie. De Cookies die wij versturen worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes, die resulteren uit de parameters van uw navigatie software die wordt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site.

De Cookies die wij versturen stellen ons in staat om:

- statistieken op te maken en de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van onze website te bepalen (rubrieken en bekeken inhoud, parcours), waardoor wij het belang en de ergonomie van onze services kunnen verbeteren;
- de presentatie van onze Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt exploitatiesysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website, volgens het materiaal en de visualisatie- en leessoftware van uw apparaat;
- informatie op te slaan aangaande een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (inschrijving of toegang tot uw account) of de producten, services of informaties die u hebt gekozen op onze site (service waarop u bent ingeschreven, inhoud van een winkelwagentje, enz.);
- u toegang te geven tot de persoonlijke en gereserveerde ruimten van onze site, zoals uw account, dankzij wachtwoorden of gegevens die u ons eventueel eerder hebt toevertrouwd;
- veiligheidsmaatregelen in te stellen, bijvoorbeeld op het moment dat u wordt gevraagd opnieuw in te loggen voor een bepaalde service of als een bepaalde tijd is verstreken.

De Cookies die op onze website worden verstuurd door derden.

Het versturen en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het beleid voor de bescherming van privacy van deze derden. Wij informeren u over het onderwerp van de cookies waarvan wij kennis hebben en de keuzes waarover u beschikt betreffende deze cookies.

a) ... Door de op onze website opgenomen applicaties van derden
Wij kunnen computerapplicaties op onze website opnemen die van derden afkomstig zijn, waarmee u de inhoud van onze website kunt delen of anderen op de hoogte kunt stellen van uw aanbevelingen of mening daarover. Dit kan met name door middel van de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk” op social media zoals “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn”, “Viadeo”, enz.


Een sociaal netwerk dat een dergelijke applicatieknop biedt, kan u daarmee identificeren, ook als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site. Deze applicatieknoppen stellen het betreffende sociale netwerk namelijk in de gelegenheid om uw navigatie op onze website te volgen, aangezien uw account op het betreffende sociale netwerk is geactiveerd op uw computer (open sessie) tijdens uw navigatie op onze site. Wij hebben geen enkele controle over het door deze sociale netwerken gebruikte proces om informatie te verzamelen aangaande uw navigatie op onze site en de persoonsgegevens waarover zij beschikken. Wij willen u vragen de beleidsregels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name voor reclame, van de navigatiegegevens die zij met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. Deze beleidsregels moeten u met name in staat stellen om uw keuzes bij deze sociale netwerken te bewerkstelligen, door met name uw gebruikersaccounts van elk van deze netwerken van parameters te voorzien.


... (b) via de inhoud van derden verstuurd in onze advertentieruimtes


Het versturen en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het beleid voor de bescherming van privacy van deze derden. Wij informeren u over het onderwerp van de cookies waarvan wij kennis hebben en de keuzes waarover u beschikt betreffende deze cookies.


De advertenties (grafische beelden, animaties, video's, enz.) die worden verstuurd in onze advertentieruimtes kunnen Cookies bevatten die worden verstuurd door derden: hetzij door de adverteerder van de betreffende reclame, hetzij door een derde partij van de adverteerder (communicatie adviesbureau, adverteerder van doelgerichte reclame, enz.) die een cookie heeft geassocieerd aan de reclame van een adverteerder.


Eventueel kunnen cookies verstuurd door deze derden hen in staat stellen om gedurende de looptijd van deze cookies:
- het aantal weergaven van de reclames die via onze advertentieruimtes worden verspreid te tellen, de weergegeven reclames te identificeren, het aantal gebruikers te tellen dat op elke reclame heeft geklikt, wat het mogelijk maakt de te betalen bedragen te berekenen en statistieken op te maken;
- uw apparaat te herkennen bij een volgend bezoek aan een andere website of service waar adverteerders en derden ook cookies op versturen en, eventueel, om deze sites en services waar zij reclame op maken aan te passen aan de browser van uw apparaat waarvan zij kennis kunnen hebben.


... (c) Door een extern reclamebedrijf dat gebruik maakt van onze advertentieruimtes
De reclameruimtes van onze Site kunnen worden gebruikt door een of meerdere externe reclamebedrijven en kunnen, wellicht, cookies bevatten die door een van hen worden verstuurd. In voorkomend geval maken de cookies die door deze externe reclamebedrijven worden verstuurd het mogelijk om gedurende de looptijd van deze cookies:
- het aantal door hen op onze advertentieruimtes weergegeven reclames te tellen, deze reclames te identificeren, het aantal respectievelijke weergaven, het aantal gebruikers dat op elke reclame heeft geklikt en, eventueel, de vorige acties van deze gebruikers op de pagina's waar deze reclames naar leiden te tellen, om vervolgens de te betalen bedragen te berekenen die moeten worden betaald aan de beheerders van het reclamenetwerk (adverteerder, communicatiebureau, reclamebedrijf, site voor de verspreiding) en statistieken op te maken;
- de advertentieruimtes waarop zij werken aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt exploitatiesysteem, enz.) afhankelijk van het materiaal en de visualisatie- en leessoftware van uw apparaat;
- de weergegeven reclames aan te passen aan uw apparaat via onze advertentieruimtes volgens de browser van uw apparaat op onze site,
- de weergegeven reclames aan te passen op uw apparaat via onze advertentieruimtes volgens de vorige of volgende navigatie van uw apparaat op sites van derden waar het betreffende bedrijf ook cookies op verstuurt, onder voorbehoud dat deze cookies in uw apparaat zijn opgeslagen in overeenstemming met de keuzes die u hiervoor heeft gemaakt;
- de weergegeven reclames aan te passen op uw apparaat via onze advertentieruimtes afhankelijk van de geografische gegevens (lengte en breedte) die uw apparaat met uw voorafgaande toestemming doorgeeft;
- de weergegeven reclames op uw apparaat aan te passen in onze advertentieruimtes afhankelijk van de persoonlijke gegevens die u aan dit reclamebedrijf heeft doorgegeven.

UW KEUZES BETREFFENDE COOKIES

U beschikt over verschillende mogelijkheden voor het beheer van cookies. Elke configuratie die u kunt instellen kan uw navigatie op Internet wijzigen en uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde services hebben het gebruik van Cookies nodig.
U kunt op elk moment besluiten om uw wensen aangaande cookies te wijzigen aan de hand van de hieronder beschreven methoden.
De keuzes die u worden aangeboden door uw navigatiesoftware:


(a) Accepteren van Cookies
Het opslaan van een cookie in een apparaat is afhankelijk van de wil van de gebruiker van het Apparaat. De gebruiker kan op elk moment en gratis zijn keuzes wijzigen volgens de keuzemogelijkheden van zijn navigatiesoftware.


Als u in uw navigatiesoftware de opslag van cookies in uw Apparaat hebt geaccepteerd dan worden de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's die u hebt bekeken tijdelijk opgeslagen in een speciale ruimte van uw Apparaat. Zij zijn alleen leesbaar door hun verstuurder.


(b) Weigeren van Cookies
Als u de opslag van cookies op uw apparaat weigert, of als u de hierin opgeslagen cookies verwijdert, dan kunt u niet meer profiteren van een aantal functies die noodzakelijk zijn om in sommige ruimten van onze site te navigeren. Bijvoorbeeld als u toegang wilt tot onze pagina's of services waarvoor u zich moet identificeren. Of ook als wij – of onze dienstverleners – voor technische boekhoudkundige doeleinden het door u gebruikte type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt niet meer herkennen, noch de taalparameters of de weergaveparameters of het land waar uw apparaat is verbonden met Internet.
In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die hieruit voortvloeien zoals een slechter functioneren van onze services omdat wij de voor Ons noodzakelijke cookies die u geweigerd of verwijderd hebt niet meer kunnen opslaan of raadplegen.


(c) Hoe uw keuzes uitvoeren, volgens de browser die u gebruikt?
Voor het beheer van de cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. De configuratie staat beschreven in het hulpmenu van uw browser, zodat u weet op welke manier u uw cookies kunt beheren.
Voor Internet Explorer™ : hier klikken,
Voor Safari™ : hier klikken,
Voor Chrome™ : hier klikken,
Voor Firefox™ : hier klikken,
Voor Opera™ : hier klikken,


Wij wijzen u erop dat deze procedure de weergave van advertenties op uw apparaat niet zal verhinderen. Zij blokkeert alleen de technologieën waarmee de advertenties aan uw browser en interessevelden worden aangepast.
Let op, de inachtneming van uw wens berust op een cookie. Als u alle cookies verwijdert die zijn opgeslagen in uw apparaat (via uw browser), kunnen wij –of onze providers- niet weten dat u voor deze optie hebt gekozen.


Uw keuzes online bij interprofessionele platforms.
U kunt inloggen op de site Youronlinechoices, voorgesteld door professionals op het gebied van digitale reclame die zijn gegroepeerd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en beheerd in Frankrijk door Interactive Advertising Bureau France.


U kunt op deze manier de op dit platform ingeschreven bedrijven kennen en die u de mogelijkheid bieden om de door deze bedrijven gebruikte cookies te weigeren of te accepteren om de mogelijke advertenties die kunnen worden weergegeven op uw apparaat aan te passen aan uw navigatiegegevens: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren.


Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van reclame op Internet en vormt een gecentraliseerde interface waar u uw weigering of toestemming kunt uiten betreffende het gebruik van cookies die kunnen worden gebruikt om de eventuele weergave van reclames aan te passen aan de navigatie van uw apparaat. Let op, deze procedure verhindert niet de weergave van advertenties op de Internetsites die u bezoekt. Zij blokkeert alleen de technologieën die de advertenties aanpassen aan uw interessevelden.

WAARVOOR DIENEN DE COOKIES BIJ ONZE RECLAMES DIE WORDEN VERSTUURD DOOR DERDEN?

Als u een site/app bezoekt die advertentieruimtes bevat waar een advertentie van ons op wordt verstuurd, dan is het mogelijk dat deze advertentie een cookie bevat. Deze cookie kan, onder voorbehoud van uw keuze, op uw apparaat worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de browser herkennen van uw apparaat gedurende de looptijd van de betreffende cookie.


De Cookies die geïntegreerd zijn in onze advertenties die worden verstuurd door derden worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes die resulteren uit de parameters van uw navigatie software die wordt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site en die u op elk moment te kennen kunt geven.


De Cookies die wij versturen stellen Ons in staat om, als uw apparaat hun opslag heeft toegestaan, volgens uw keuzes:
- het aantal weergaves en activeringen van onze advertenties op de sites/apps van derden te tellen, de inhoud hiervan en van deze sites/apps te identificeren, het aantal gebruikers te bepalen dat heeft geklikt op elke inhoud
- de bedragen te berekenen die moeten worden betaald aan de beheerders van de reclamenetwerken (communicatiebureau, reclamebedrijf, site/provider) en statistieken op te maken
- de presentatie van de [site/app] aan te passen waar onze advertentie naar leidt,
- volgens de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt exploitatiesysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze website en volgens het materiaal en de visualisatie- of leessoftware die uw apparaat bevat;
- volgens de geografische gegevens (lengte en breedte) die ons worden doorgegeven (of aan onze providers) door uw apparaat met uw voorafgaande toestemming;
- de toekomstige navigatie via uw apparaat te volgen op sites/apps of op andere reclames.

WAT IS HET BELANG OM ADVERTENTIES TE ZIEN VERSCHIJNEN DIE ZIJN AANGEPAST AAN UW NAVIGATIE?

Ons doel is om u zo pertinent mogelijke advertenties te tonen. De technologie van cookies maakt het mogelijk om in real time te bepalen welke advertentie wordt weergegeven op een apparaat, afhankelijk van de recente navigatie op een of meerdere sites of apps.


Uw interesse voor de advertenties die op uw apparaat verschijnen terwijl u een website bekijkt, bepaalt vaak de reclamebronnen hiervan, waardoor hij de services kan exploiteren die vaak gratis aan de gebruikers worden geleverd. U bekijkt ongetwijfeld liever advertenties die overeenkomen met uw interesses, dan advertenties die u niet interesseren. Op hun beurt versturen adverteerders hun advertenties liever aan gebruikers waarvan zij denken dat die hierin geïnteresseerd zijn.

DOOR DERDEN VERSPREIDE DOELGERICHTE RECLAMECOOKIES OP ONZE WEBSITE

Onze site kan cookies van derden (communicatie adviesbureau, bedrijf voor publieksmetingen, adverteerder van doelgerichte, enz.) bevatten, waardoor deze derden gedurende de looptijd van deze cookies:
• navigatiegegevens verzamelen betreffende de apparaten die onze website bezoeken.
• de reclame-inhoud bepalen die overeenkomt met de interessevelden die zijn afgeleid uit een vorige navigatie van het betreffende apparaat.

ALS U HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT DEELT MET ANDERE PERSONEN

Als uw apparaat wordt gebruikt door meerdere personen en als een apparaat beschikt over verschillende navigatiesoftware, dan kunnen Wij niet garanderen dat de services en reclames die bestemd zijn voor uw apparaat overeenkomen met uw eigen gebruik en niet met dat van een andere gebruiker van dit apparaat.


In dit geval valt het gebruik met andere personen van uw apparaat en de configuratie van de parameters van uw browser aangaande cookies onder uw eigen verantwoordelijkheid.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN NAVIGATIE INFORMATIE

Wij kunnen onze aanbiedingen en reclames die voor u zijn bestemd aanpassen aan informaties betreffende de navigatie van uw apparaat op onze website of op sites of services die worden uitgegeven door derden en waarop wij cookies versturen.

Voor zover u persoonlijke gegevens, zoals uw elektronische adres, hebt ingevoerd tijdens uw inschrijving of tijdens uw toegang tot een van onze services, dan kunnen wij, onder voorbehoud van uw keuzes, navigatie informatie associëren aangaande uw apparaat, verwerkt door de cookies die wij versturen, met uw persoonlijke gegevens om u bijvoorbeeld elektronische prospecties toe te sturen of op uw apparaat in de advertentieruimtes die onze cookies bevatten, geïndividualiseerde advertenties sturen die speciaal voor u zijn bestemd en die u persoonlijk zullen interesseren.

U kunt ons op elk moment vragen om de reclames of prospecties die zijn aangepast aan de navigatie van uw apparaat niet meer te ontvangen door rechtstreeks en gratis contact met ons op te nemen of door middel van een opzeglink die is bijgesloten in elke prospectie die wij u per e-mail sturen. In dat geval zijn de reclames die u kunt blijven ontvangen, behalve bezwaar van uw kant, niet meer aangepast aan de navigatie van uw apparaat.

Commerciële communicatie per e-mail
Onze mails bevatten onze identiteit en de aard van het bericht in de onderwerp regel.
Ze bieden u de mogelijkheid om geen e-mails meer van ons te ontvangen met één simpele klik op een link die daar speciaal voor bedoeld is. De link bevindt zich helemaal onder aan de mail.