• Gratis levering vanaf 25

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel downloaden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Ricaud.com downloadenAlgemene Voorwaarden ThuiswinkelLaatste bijwerking van de Algemene Verkoopvoorwaarden: 12/01/2018

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Laboratoria Dr Pierre Ricaud
Handelend onder de naam/namen:
- Laboratoria Dr Pierre Ricaud

Vestigingsadres:
7 chemin de Bretagne
92444 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Frankrijk

Telefoonnummer: 020 654 5534

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur

E-mailadres: contactendpr@ricaud.com

KvK-nummer: 31019963Frankrijk
Btw-nummer: FR 43329868848

Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het aanbod, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of :
    a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
    a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Nakoming overeenkomst

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover onder het kopje “Het aanbod” van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).
Klik hier om het modelformulier voor herroeping te downloaden.

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

d. [Naam consument(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.
Aanvullende Algemene Verkoopvoorwaarden Ricaud.comVoorwoord

Laatste bijwerking van de Aanvullende Algemene Verkoopvoorwaarden: 04/07/2018
Het doet ons veel plezier u te mogen verwelkomen op onze website www.ricaud.com (hierna de “Site” genoemd).
Wij doen ons best op ervoor te zorgen dat de informatie op deze Site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. Wij kunnen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze Site echter niet waarborgen.
Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld:
- voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de Site staat;
- voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging heeft geleid van de informatie op deze Site;
- en meer algemeen voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurig persoon tot de Site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de Site, uit het gebruik van de Site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.
Onderhavige voorwaarden, van Thuiswinkel Waarborg en van Ricaud.com, worden systematisch ter kennis gebracht van elke koper voor het bestellen van producten via deze Site, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Dientengevolge impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige voorwaarden met uitsluiting van alle andere documenten, zoals brochures, catalogussen van de verkoper die slechts een indicatieve waarde hebben.
Elke andersluidende voorwaarde van de koper zal, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet als verzet aangevoerd kunnen worden tegen de verkoper, ongeacht het moment waarop deze ter kennis werd gebracht.
Het feit dat de verkoper zich niet op onderhavige verkoopvoorwaarden beroept op een welbepaald moment, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als het afstand doen van de mogelijkheid om zich er later op te beroepen.

De verkoop van onze producten op deze Site is uitsluitend gereserveerd voor de eindconsument, ofwel elke natuurlijke persoon die niet handelt als handelaar en die juridisch bekwaam is om te contracteren. Bijgevolg worden bestellingen afkomstig van professionelen niet door Dr Pierre Ricaud in behandeling genomen. In dit geval behoudt Dr Pierre Ricaud zich het recht voor om elke niet normaal uitziende bestelling te annuleren, zoals een bestelling van hoeveelheden producten die hoger zijn dan de normale behoeften van de consument of een verdacht hoog aantal bestellingen met hetzelfde factuur- en/of bezorgadres.

Uitgever van de Site

Laboratoire de Dermocosmétique Active Dr Pierre Ricaud

Laboratoria Docteur Pierre Ricaud NV met een kapitaal van 192 694,65 Euro's - Hoofdkantoor: 12-14 Rond-Point des Champs-Elysées 75008 Parijs, Frankrijk. Nummer Handelsregister: 329 868 848 Parijs. Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Lagron.

Host van de Site

Deze Site wordt gehost door Adista
"le Millénium"
1 rue de la Presse
BP 716 - 42950 Saint-Etienne Cedex 9
Tel. : +33 (0) 4 77 91 21 91

Klantenservice

Onze klantenservice staat tot uw beschikking voor informatie, vragen of advies:
- Per post: Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG, Nederland
- Per mail: contactendpr@ricaud.com
- Telefonisch: 020 654 55 34 van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
Voor alle vragen betreffende de afwerking van uw bestelling, de uitoefening van het herroepingsrecht of voor het gebruik van de garantie kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice op de hierboven vermelde contactgegevens.

Aanbiedingen en prijzen

De prijzen op deze Site zijn in Euro, inclusief taksen en exclusief verzendkosten of kosten voor terbeschikkingstelling (Zie Leveringsvoorwaarden) kunnen in de loop van het jaar veranderen, met dien verstande dat bestelde producten worden aangerekend tegen de prijs die van kracht was bij de registratie van de bestelling. De verzendkosten bedragen 3,95€ voor een bestelling met een bestelbedrag lager dan 25€. De producten blijven de volle eigendom van Dr Pierre Ricaud tot volledige inning van het bedrag door Dr Pierre Ricaud.
Onze aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en zijn niet te cumuleren. De kortingsprijzen worden berekend aan de hand van de van kracht zijnde tariefprijzen van de catalogus.

Bestelling en geldigverklaring van de transactie

Het is van belang uw telefoonnummer, adres en e-mailadres in te vullen tijdens het opgeven van uw bestelling. Wanneer u uw bestelling bevestigt, verklaart u deze bestelling alsook onderhavige algemene voorwaarden in hun totaliteit te aanvaarden. Uw bestelling wordt vervolgens doorgestuurd naar onze klantenservice voor verwerking. U kunt dan uw bestelbon afdrukken.
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren met wie een geschil aangaande is betreffende de betaling van een vroegere bestelling of om een andere legitieme reden met betrekking tot de abnormale aard van de bestelling. Meteen na de registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.

Beschikbaarheid van de producten

Over het algemeen wordt de beschikbaarheid van de producten vermeld tijdens het opgeven van uw bestelling. Bij uitzondering kan het voorkomen dat een product tijdelijk niet meer beschikbaar is na het opgeven van uw bestelling, in dit geval wordt u hierover binnen 8 dagen per e-mail geïnformeerd met vermelding van de termijn waarop uw product weer beschikbaar is. Indien u dat wenst, kunt u uw bestelling annuleren of uw bestelling wijzigen, telefonisch op het nummer 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur of door ons een e-mail sturen naar: contactendpr@ricaud.com.

Betaling

De betaling met creditkaart en iDEAL gebeurt volgens de betalingsmodaliteit die de betrokken commerciële aanbieding toelaat. De onlinebetaling via creditkaart of iDEAL gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kunt uw aankopen dus in alle veiligheid uitvoeren.
Bij betaling via iDEAL wordt het transactiebedrag gedebiteerd bij de bestelling.
Als tegenprestatie voor onze garanties vragen wij u de door ons gestelde betalingstermijnen te respecteren.
De aanvaarding van uw bestelling impliceert in geval van een te late betaling de toepassing van een boete die kan oplopen tot 15€ per te late maand.

Levering

Uw bestelling wordt binnen een termijn van 8 tot 10 werkdagen bezorgd tegen standaard verzendkosten. De verzendkosten bedragen 3,95€ voor elke bestelling met een bestelbedrag lager dan 25€. Uw bestelling wordt geleverd op het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. De producten worden enkel in Nederland geleverd. Onze verkopen en prijzen worden berekend vanaf de verzending in Parijs.

Respect voor privacy

De door u aan onze onderneming verstrekte gegevens zijn bestemd voor de verwerking van uw bestellingen, de levering van de door u gevraagde services en voor het toesturen van aanbiedingen. Om u aanbiedingen per post of per telefoon te laten ontvangen van onze partners kunnen wij ertoe worden gebracht hen deze gegevens door te geven. Indien u dit wenst, kunt u deze aanbiedingen ook via e-mail of SMS ontvangen.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, beschikt u over het recht op toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens en kunt u tegenspraak doen tegen het ontvangen van aanbiedingen van Dr Pierre Ricaud of van onze commerciële partners door een e-mail te sturen naar: contactendpr@ricaud.com, of een brief te sturen naar Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG, met vermelding van uw naam, voornaam, volledige adres en eventueel uw klantnummer.

Voor meer informatie over ons privacybeleid klik hier.

Tevreden of geld terug – herroepingsrecht: 14 dagen om van mening te veranderen

Indien uw product niet aan uw verwachtingen voldoet hoeft u zich geen zorgen te maken.
In overeenstemming met de reglementering beschikt u over een herroepingsrecht van een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van uw volledige bestelling.
Om van dit recht gebruik te maken, dient u ons binnen deze termijn te informeren over uw besluit tot herroeping, bijvoorbeeld per post of per e-mail of op onze website ricaud.com, rubriek “Contact
U kunt hiervoor het herroepingsformulier gebruiken of contact opnemen met uw schoonheidslijn voor Nederland: 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
Wij verplichten ons het product zo snel mogelijk te ruilen, of indien u dat wenst, terug te betalen, binnen 14 dagen na uw herroeping. Deze termijn kan echter worden verlengd totdat wij uw product of het bewijs van verzending ervan hebben ontvangen.
Terugzendingen moeten zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de bekendmaking van uw besluit tot herroeping worden teruggestuurd (kosten voor terugzending zijn voor uw rekening) naar Dr Pierre RICAUD, Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG.

De terugbetaling gebeurt volgens de volgende modaliteiten:
- Het pakket wordt in zijn geheel teruggestuurd, wij betalen u het bedrag van de bestelling en de eventuele verzendkosten van 3,95€. Kosten voor terugzending zijn voor uw rekening.
- Het pakket wordt niet in zijn geheel teruggestuurd (u houdt een of meerdere bestelde artikelen), wij betalen u de prijs van het teruggestuurde product of de teruggestuurde producten. Kosten voor terugzending zijn voor uw rekening.
In het geval dat het product wordt teruggestuurd ten gevolge van onze aansprakelijkheid, betalen wij u de retourkosten terug.

Commerciële garantie « tevreden of geld terug »
Met betrekking tot de volledige tevredenheid van onze Klanten, kunt u profiteren van onze commerciële garantie « tevreden of geld terug ». Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, volstaat het ons hiervan op de hoogte te stellen en het ons terug te zenden op uw kosten. Wij ruilen het product dan voor u om of betalen u het bedrag terug indien u dit wenst zonder verdere vragen van onze kant.

Advies

Hebt u advies nodig? Neem dan contact op met een Schoonheidsadviseuse door te bellen naar: 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
U kunt ons ook een e-mail sturen naar het volgende adres: contactendpr@ricaud.com.

Respect voor de mens en de natuur

Al onze gezichtsverzorgingen en lichaamsverzorgingen evenals onze parfums zijn vervaardigd in Frankrijk en zijn wetenschappelijk gecontroleerd.

Waarborg van de consument

Al onze producten vallen onder de wettelijke garanties voor conforme aflevering en tegen verborgen gebreken, waardoor de consument het recht heeft om niet-conforme of beschadigde producten terug te sturen.
In Frankrijk zijn wij lid van de Federatie van e-verkoop en Verkoop op afstand om uw rechten als consument en de naleving van de professionele gedragsregels te verzekeren. In Nederland hebben wij het Thuiswinkel Waarborg keurmerk dat garandeert dat wij conform de wet handelen en onze webshop veilig is.

Aansprakelijkheid

De voorgestelde producten voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. Wij doen onze uiterste best om de foto’s van de producten die op de Site worden getoond een zo getrouw mogelijke weergave te laten zijn van de producten. Wij vragen u om de beschrijving van elk product te raadplegen om kennis te nemen van de eigenschappen ervan; in geval van twijfel of indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met onze klantenservice op het nummer 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen naar contactendpr@ricaud.com. Dr Pierre Ricaud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst in geval van niet-beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, gehele of gedeeltelijke staking met name van de postdiensten, transport en/of communicaties, overstroming, brand. Hyperlinks kunnen u naar andere websites dan deze Site leiden. Dr Pierre Ricaud wijst alle verantwoordelijkheid af indien de inhoud van deze websites in strijd zou zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Verbod op verkopen buiten ons netwerk

Onze producten mogen alleen worden verkocht binnen onze netwerken. Dientengevolge is het verboden om onze producten te verkopen, kopen of aan te nemen als cadeau met als doel hun doorverkoop buiten onze netwerken, met name op internetsites. Afgezien van de schending van onze merken of van de integriteit van onze producten kunnen deze handelingen aanleiding zijn tot de civiele en, indien van toepassing, strafrechtelijke verantwoordelijkheidsstelling van hun daders.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de documenten van deze Site en alle andere elementen die voor deze Site zijn gemaakt, zijn het exclusieve eigendom van Dr Pierre Ricaud of van zijn leveranciers. Deze laatste of deze laatsten verlenen geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het recht om de Site te raadplegen. In het bijzonder zijn handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de Site worden vermeld eigendom van de betrokken entiteiten van Dr Pierre Ricaud. De reproductie van elk document dat op de site wordt gepubliceerd is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk of privégebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
Behoudens voorafgaande toestemming van Dr Pierre Ricaud wordt elk ander gebruik beschouwd als namaak en bestraft op grond van Intellectuele Eigendomsrechten.

Klachten en bemiddeling

Wij doen er alles aan om u volledig tevreden te stellen, onze klantenservice staat tot uw beschikking om u te informeren en uw mogelijke klacht in behandeling te nemen.

Als u problemen ondervindt betreffende uw aankoop, verzoeken wij u om uw klacht naar onze klantenservice te sturen, die zijn uiterste best zal doen om met u tot een minnelijke schikking te komen. Indien geen oplossing wordt gevonden waarin u zich kan vinden betreffende de bestellingen op deze Site, kunt u uw mogelijke klachten voorleggen op het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal uw klacht overdragen aan de bevoegde nationale bemiddelaars.

Geldende teksten – Rechtsmacht

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. De taal van onderhavige overeenkomst is Nederlands. In geval van geschil is de rechtbank van Nederland bevoegd.

Wijzigingen van de Aanvullende Algemene Verkoopvoorwaarden

Dr Pierre Ricaud behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment onderhavige aanvullende algemene verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe aanvullende algemene verkoopvoorwaarden aan de klant meegedeeld. Zij zullen van toepassing zijn op elke verkoop die na de wijziging wordt gedaan.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Ricaud.com downloaden.